Aktualności

Ulotki reklamowe - zmora naszych skrzynek pocztowych

Zakaz wrzucania druków bezadresowych bezpośrednio do skrzynek jest często nierespektowany.

Zakaz ten może być wprowadzony bezpośrednio przez zarządcę (administratora) bloku na życzenie spółdzielni, samą spółdzielnię, wspólnotę mieszkaniową oraz mieszkańców i najczęściej przejawia się w dwójnasób: w wywieszeniu krótkiego ogólnego komunikatu na klatce o zakazie rozprowadzania ulotek (rzadko) bądź poprzez umieszczenie przez administratora budynku specjalnego pojemnika na ulotki, do którego tzw. drukonosze lub listonosz mają prawo wrzucić reklamę. Po tę reklamę sięgamy wówczas sami, kiedy mamy na to ochotę, a nie w momencie otwarcia skrzynki z wysypującą się stertą ulotek.

Jakie konsekwencje może ponieść firma, która nagminnie wrzuca ulotki?

Zgodnie z art. 63a kodeksu wykroczeń penalizowane jest umieszczenie ogłoszenia, napisu, rysunku (w tym również ulotki reklamowej) w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym oraz wystawianie go na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem.

Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem,  podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Aby sprawca wrzucający ulotki do skrzynek mógł być karany z tego artykułu, miejscem jego czynu musi być miejsce publiczne bądź czynnością karalną wystawienie ulotki na widok publiczny bez zgody zarządzającego tym miejscem.

Tu pojawia się pierwsza wątpliwość, czy np. skrzynka pocztowa zamieszczona na terenie prywatnej posesji znajduje się w miejscu publicznym czy też w miejscu niepublicznym, tj. na terenie prywatnym? Czy klatka schodowa stanowiąca współwłasność wspólnoty mieszkaniowej jest również miejscem publicznym w rozumieniu art. 63a kodeksu wykroczeń?

Miejscem publicznym jest miejsce dostępne dla każdego, czyli ogólnodostępne- dla każdego zarówno bez żadnych formalnych ograniczeń, jak i niewymagające posiadania biletu lub karty wstępu. Tę definicję spełniają na pewno miejsca, gdzie skrzynki pocztowe są zawieszona poza prywatną sferą lokali mieszkaniowych, co jednak zdarza się rzadko. Tym samym trudno znaleźć przesłanki czynu karalnego z pierwszej alternatywy artykułu. Również druga alternatywa będzie rzadko miała miejsce, gdyż ulotki nie są wystawiane na widok publiczny poprzez włożenie ich do skrzynek pocztowych.

Karanie roznosicieli ulotek z art. 63a kodeksu wykroczeń za umieszczenie reklamy w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym jest zatem mało realne.

Czy możemy sami skutecznie zapobiec nękającej nas reklamie? Tak, ale tylko wtedy, jeśli osobiście zastrzeżemy na właściwej placówce poczty polskiej, że nie życzymy sobie wrzucania ulotek do naszej skrzynki lub jeśli umieścimy na własnej skrzynce pocztowej wyraźny zakaz wrzucania ulotek. Taka bezpośrednia i zrozumiała forma przekazu naszej woli, że nie życzymy sobie żadnej reklamy bez naszej zgody, powinna trafić nie tylko do sumienia, ale i do rozumu roznoszącego ulotki.

W przypadku umieszczenia zakazu wrzucania reklamy bezpośrednio na skrzynce mamy pewność, że nie da się nie zauważyć tego komunikatu przy wrzucaniu ulotek przez roznoszącego je, bez względu na to czy, jest to listonosz czy firma prywatna. W razie zignorowania zakazu mamy szansę na upomnienie łamiącego zakaz (najczęściej firma zlecająca roznoszenie ulotek) przez kancelarię prawną oraz wezwanie do złożenia oświadczenia o zaprzestaniu dalszego wrzucania ulotek pod karą grzywny, przykładowo w wysokości 1.000 zł. Jeśli mimo wezwania do oddania takiego oświadczenia nie zostało ono złożone, albo co więcej- w dalszym ciągu jesteśmy nękani ulotkami reklamowymi- pozostaje nam droga sądowa.

W sytuacjach, gdy nasza własność lub współwłasność (tj. skrzynka pocztowa) zostaje nagminnie naruszana, możemy wnieść pozew z powództwa cywilnego, gdyż jako właściciele posiadamy tzw. roszczenia negatoryjnego z art. 222 § 2 kodeksu cywilnego. Funkcją tego roszczenia jest ochrona własności przed jej naruszeniem.

W ramach pozwu możemy dochodzić złożenia oświadczenia o zaniechaniu dalszego wrzucania ulotek pod karą grzywny lub też samej grzywny, jeśli mimo oddanego oświadczenia doszło do kolejnego naruszenia dóbr osobistych (własności) przez wrzucenie ulotki. Koszty pomocy prawnej lub zastępstwa procesowego ponosi w tym przypadku ten, kto dopuścił się naruszenia dóbr, o czym może zostać poinformowany już w piśmie wzywającym go do złożenia stosownego oświadczenia.

Najskuteczniejszym sposobem na pozbycie się nękającej reklamy jest zatem zamieszczenie bezpłatnej naklejki na skrzynce pocztowej, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

Naklejki możecie Państwo odebrać bezpłatnie u nas w kancelarii lub otrzymać drogą listową za uiszczeniem opłaty za wysyłkę w wysokości 2,00 zł

« powrót

Inne aktualności

Praca tymczasowa w Niemczech

Wraz z otwarciem niemieckiego rynku pracy dla polskich pracowników pojawiły się nowe perspektywy zawodowe i zarobkowe. Z powyższej możliwości korzystają nie tylko osoby indywidualne, ale także…

Planowane zmiany prawa aborcyjnego

W ostatnim czasie w debacie publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej głośna jest sprawa zmian przepisów tzw. prawa aborcyjnego, do czego impulsem stał się projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu…