Aktualności

Prawo zamówień publicznych w Niemczech- polska firma startuje do przetargu- przewodnik

Prawo zamówień publicznych należy do jednych z najważniejszych aspektów regulacji prawnych opartych na prawie wspólnotowym.

Na podstawie artykułów zawartych w traktatach Unii Europejskiej ustanawiających wiążące zasady wolnego rynku i uczciwej konkurencji powstały odpowiednie ustawy lub inne akty prawne w państwach członkowskich. Ustawy te nie tylko gwarantują stosowania owych zasad, ale i stwarzają mechanizmy obronne dla pokrzywdzonych poprzez nieprzestrzeganie prawa w tym zakresie.

Zasada wolnego, nieograniczonego rynku pozwala również polskim firmom startować do przetargów rozpisanych przez niemieckiego wykonawcę. Takie przetargi, o ile wartość zamówienia przekracza odpowiednie kwoty, są publikowane w Dzienniku Urzędowym UE, a bezpłatnie można znaleźć je na stronie internetowej www.ted. europa.eu. Niemiecki zamawiający nie może z góry wykluczyć wykonawców startujących z innych krajów europejskich lub z regionów dalekich od miejsca wykonania zamówienia, o ile nie ma do tego wystarczająco ważnych powodów. Takie uzasadnione wykluczenie zdarza się jednak bardzo rzadko.

Potencjalny wykonawca z Polski powinien więc najpierw uważnie przeczytać ogólne warunki zamówienia i przeanalizować, czy jest w ogóle w stanie zakwalifikować się do pierwszego etapu, tj. złożenia oferty, która będzie wzięta pod uwagę prze zamawiającego. Pomijając tak ważne i oczywiste aspekty jak przedmiot zamówienia, czas realizacji umowy i wymagania techniczne lub personalne, należy prześledzić inne, szczególnie dla spółek zagranicznych ważne warunki, jakie stawia zamawiający, jak np. ważna polisa ubezpieczeniowa, oświadczenia o przynależnościach do izb zawodowych, posiadanie technicznych certyfikatów i licencji.

Gdy wszystko przemawia za tym, że zainteresowana firma jest w stanie sprostać wymaganiom zamawiającego, należy złożyć zapytanie o resztę dokumentacji i zapoznać się ze specyfikacją warunków zamówienia (o ile nie ma jej już w ogłoszeniu) oraz resztą dokumentów. Wówczas można podjąć decyzję o złożeniu zamówienia, należy jednak pamiętać, aby dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w podanym terminie. Niedostarczenie któregoś z załączników konsekwentnie prowadzi do wykluczenia z przetargu.

Włączenie pomocy prawnej podczas przygotowania się do przetargu może nastąpić już na etapie zapoznawania się z ogłoszeniem w Dzienniku lub w innym źródle. Już wtedy zamawiający jest w stanie popełnić błąd, który spowoduje, że przetarg nie odbędzie się lub zostanie powtórzony. Jeśli składający ofertę sam zauważył ten błąd, ale mimo to złożył ofertę i nie oprotestował przetargu, jego późniejsze powołanie się na ten błąd będzie najczęściej spóźnione, gdyż winien złożyć protest już w chwili swojej wątpliwości co do poprawności przetargu. 

Równie szybko należy reagować w przypadku, gdy okaże się, że nadesłana przez zamawiającego dokumentacja jest niepełna, niezrozumiała, albo co więcej, niezgodna z warunkami podanymi w ogłoszeniu. Każde zwlekanie ze zgłoszeniem takich uwag wobec zamawiającego doprowadza do utraty prawa powołania się na ewentualną stratę z racji niedopuszczenia lub wykluczenia z przetargu. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną w procesach przetargowych, jesteśmy do Państwa dyspozycji! Wskażemy ewentualne niejasności w dokumentacji przetargowej, złożymy protest w Państwa imieniu lub poprowadzimy proces przed izbą odwoławczą.

« powrót

Inne aktualności