Aktualności

Transgraniczne pośrednictwo pracy jako szansa dla polskich agencji pracy tymczasowej

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny systematycznie wzrasta ilość polskich pracowników tymczasowych świadczących pracę w terenie Niemiec.

Pomiędzy samym kwietniem 2011 a październikiem 2012 roku liczba polskich pracowników zatrudnionych na terenie Niemiec w krótkim okresie czasu – do 2 miesięcy lub o wynagrodzeniu nie przekraczającym 400 Euro wzrosła z 226 900 do 371 700. Oznacza to znaczący, wciąż powiększający się rynek, który stanowi szanse nie tylko dla polskich pracowników, którzy poszukują godziwych warunków pracy u naszych zachodnich sąsiadów, ale także dla polskich agencji pracy tymczasowej. Wykorzystanie tej szansy może być receptą na wypracowanie dobrych wyników ekonomicznych i finansowych agencji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, który w Polsce powiększył się od roku o 2012 prawie 24%. 

O czym trzeba pamiętać podejmując się transgranicznego delegowania pracowników tymczasowych do Niemiec?
Aby skorzystać z możliwości, jakie oferuje świadczenie pośrednictwa pracy w wymiarze transgranicznym spełnić należy jednak szereg wymogów prawnych. Działalność taka, w przeciwieństwie bowiem do sytuacji w Polsce, gdzie wystarczający pod tym względem jest wniosek do Marszałka Województwa o wpisanie do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia (łączny koszt ok. 300 zł), podlega na terenie Niemiec szczegółowej reglamentacji. 
W pierwszej kolejności przygotować należy stosownych wniosek do niemieckiej Federalnej Agencji Pracy w Ratyzbonie o uzyskanie zezwolenia na działalność agencji pracy w Niemczech. Wniosek taki składa się urzędowym formularzu. Kluczową tutaj sprawą jest zgromadzenie wszystkich wymaganych załączników do tego wniosku, do których należą m.in. tłumaczenia przysięgłe następujących dokumentów:

  1. Zezwolenia na prowadzenie agencji pracy tymczasowej w świetle przepisów polskich
  2. Zaświadczenia o niekaralności członków zarządu
  3. Wyciągu z konta / potwierdzenie udzielenia kredytu/gwarancja bankowa – potrzebne są sumy w EUR / aktualny wyciąg
  4. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wgląd w dokumenty spółki  
  5. Zaświadczenia ZUS o niezaleganiu ze składkami
  6. Zaświadczenia US o niezaleganiu ze składkami  


Oprócz tego szczególnie ważne - acz zarazem trudne - jest opracowanie dwóch wzorców dwujęzycznych umów (z pracodawcą użytkownikiem oraz z pracownikami). Trudności z tym związane polegają na tym, iż umowa ta nie może być dowolną umowę o pracę (względnie umową z handlową z pracodawcą użytkownikiem), których wzorce łatwo odszukać można obecnie w Internecie, przetłumaczoną następnie na język niemiecki. Musi ona bowiem posiadać szczególne elementy określone niemieckimi przepisami ustawowymi, a przede wszystkim niemiecką ustawą o pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG). Kluczowe w tym zakresie jest zwłaszcza to, aby umowa z pracownikiem tymczasowym delegowanym na teren Niemiec nie zawierała gorszych istotnych warunków płacy, wliczając w to wynagrodzenie za pracę, od tych, jakie obowiązują dla porównywalnego pracownika zatrudnionego w zakładzie przedsiębiorcy użytkownika – przyszłego klienta niemieckiego. 

Pamiętać należy, iż regulacje te nie są tylko pustymi wymaganiami biurokratycznymi. Ich niespełnienie karane jest bowiem jako wykroczenia określone w § 16 niemieckiej ustawy o pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG) i zagrożone jest bardzo surową sankcją – karą grzywny do 500.000 Euro. Co więcej, w takim przypadku umowy między pracownikiem użyczającym a pracownikiem użytkownikiem i pracownikami tymczasowymi są nieważne z mocy prawa, a przedsiębiorca użyczający będzie zasadniczo zobowiązany do zapłaty pracownikowi użytkownikowi odpowiedniego odszkodowania. Liczne kontrole niemieckich urzędów celnych powodują, że przypadki wymierzania takich dotkliwych sankcji są coraz częstsze. 

Gdzie można uzyskać wsparcie w rozszerzeniu działalności agencji pracy tymczasowej na terenie Niemiec ?
Jak widać z powyższego uzyskanie zezwolenia transgranicznego delegowania pracowników tymczasowych na teren Niemiec jest w przeciwieństwie do rozpoczynania działalności agencji pracy tymczasowej w Polsce zagadnieniem złożonym, które na dodatek ciągle się komplikuje w świetle nowych orzeczeń ETS i BAG. Tymczasem możliwość uzyskania pomocy w zakresie rozwijania takiej działalności jest bardzo ograniczona – niemieckie izby handlowe (Handelskammer) ułatwiające współpracę i proces inwestowania zagranicznym partnerom, ze względu na obawy przed zjawiskiem tzw. dumping-u socjalnego na niemieckim rynku pracy, nie kwapią się do oferowania wsparcia merytorycznego. Z kolei organy polskiej administracji, w szczególności PIP oraz GIP w ramach swojej działalności weryfikują jedynie spełniania standardów polskiego prawa pracy w ramach periodycznych kontroli. I tutaj próżno jest liczyć więc na jakąkolwiek pomoc, co jest zresztą w zakresie zadań tych organów i ich niedofinansowanie z budżetu Państwa całkowicie zrozumiałe. 

Na to zapotrzebowanie rynku polskich agencji tymczasowych, które chciałby swoją działalność rozbudować o profil transgraniczny – delegowanie pracowników tymczasowych na teren Niemiec naprzeciw wychodzi Państwu nasza Kancelaria Prawna. Możemy Państwu zaoferować:

  • Przygotowanie polskiej agencji pracy tymczasowej do uzyskania zezwolenia niemieckiej Federalnej Agencji Pracy do świadczenia usług pośrednictwa pracy na terenie Niemiec (orientacyjny koszt brutto: 2.000 Euro) 
  • Kompleksową bieżącą obsługę polskiej agencji pracy tymczasowej w kwestii wszystkich zagadnień prawnych związanych z transgranicznym delegowaniem pracowników i reprezentacją sądową wraz z corocznym audytem dokumentacji pracowniczej (orientacyjny koszt miesięczny brutto: 850 Euro).   

« powrót

Inne aktualności