Aktualności

Zamówienia publiczne w Niemczech - poradnik dla polskich przedsiębiorców

Niemieckie prawo zamówień publicznych - przystąpienie do przetargu przez polskiego przedsiębiorcę

Fragment Poradnika dla polskich przedsiębiorców autorstwa Sabiny Ociepa-Mendel

5. Przystąpienie do przetargu przez polskiego przedsiębiorcę
Polski przedsiębiorca startujący do przetargu organizowanego przez niemiecką instytucję ma na równi z niemieckimi wykonawcami biorącymi udział w przetargu prawo do wzięcia w nim udziału. Jego oferta podlega takiej samej ocenie jak oferty pozostałych kandydatów, tj. w sposób równy, bez dyskryminacji ze względu na pochodzeniu. Aby jednak oferta polskiego przedsiębiorcy miała szansę na wybór przez zlecającego, musi spełniać wszystkie wymogi i kryteria zadane przez instytucję organizującą przetarg tak jak i pozostałe oferty pochodzące od niemieckich wykonawców. Polski przedsiębiorca może zatem oczekiwać, że będzie traktowany na równi z pozostałymi niemieckimi wykonawcami i jednocześnie nie może oczekiwać pobłażliwego traktowania wobec niego ze względu np. na bariery językowe lub nieznajomość przepisów.

5.1 Wyszukiwanie ofert – wezwań do udziału w przetargu
Wyszukiwanie ogłoszeń o organizowanych przetargach należy rozpocząć od Internetu. Największą platformą zrzeszającą wszystkie przetargi organizowane w Niemczech jest strona www.bund.de, na której znajdują się przetargi organizowane zarówno przez urzędy federalne jak i związkowe.

Niektóre z miniesterstw federalnych posiadają osobne podstrony, na których publikują zamówienia na przetargi związane z własnym zapotrzebowaniem lub zapotrzebowaniem innych instytucji. Przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (niem. Bundeministerium des Innern) działa tzw. Urząd Zapotrzebowania (niem. Beschaffungsamt), który organizuje przetargi dla wszystkich instytucji rządowych. Oferty można znaleźć na stronie www.bescha.bund.de.

Inną popularną platformą stworzoną w celu realizacji zamówień publicznych w drodze elektronicznej jest www.evergabe-online.de. Jak sama nazwa mówi, platforma skierowana jest na obsługiwanie zamówień publicznych, w których wymiana dokumentów przebiega głównie w formie elektronicznej. Aby móc wziąć udział w przetargu ogłoszonym i realizowanym w formie elektronicznej należy zapoznać się z warunkami udziału w elektronicznym przetargu oraz przede wszyskim być w posiadaniu certyfikowanego podpisu elektronicznego.

5.2 Przygotowanie oferty – częste problemy
Decydując się na udział w przetargu organizowanym przez niemieckie instytucje polski przedsiebiorca może spotkać się w wieloma nieznanymi mu pojęciami lub procesami, które nie występują w polskim systemie prawa zamówień publicznych. Poniższe wyjaśnienia mają na celu przybliżyć niektóre z pojęć nieznajdujących odzwierciedlenia w polskim prawie zamówień publicznych.

5.2.1 Prekwalifikacja (niem. Präqualifikation)
Częstym warunkiem stawianym przez zamawiającego w przetargu publicznym jest tzw. prekwalifikacja, czyli spełnienie pewnych kryteriów przed ostatecznym wyborem dokonanym przez zlecającego. Prekwalifikacja stosowana jest zarówno przy zamówieniach na usługi jak i na roboty budowlane (§ 6 ust. 4 VOL/A oraz § 6 ust. 3 VOB/A). Zlecający uzna warunek prekwalifikacji za spełniony, jeśli startujący w przetargu przedłoży certyfikat z uznanej instytucji wydającej zaświadczenia o prekwalifikacji potwierdzający, że zostały spełnione określone warunki do wydania takiego certyfikatu.

5.2.1.1 Cel prekwalifikacji
Celem wprowadzenia prekwalifikacji przez urzędy organizujące przetargi był z jednej strony interes zlecającego w przyśpieszeniu i ułatwieniu procedury sprawdzania złożonych ofert, z drugiej strony przyświecał mu interes startujących w przetargu, aby zmniejszyć ilość składanych zaświadczeń oraz oświadczeń, które są identyczne dla wielu przetargów i mogą być stosowane w takiej samej formie parokrotnie.

5.2.1.2 Instytucje wydające certyfikaty
Certyfikaty o prekwalifikacji wydawane są przez uznane instytucje specjalizujące się w badaniu kryteriów wymaganych do wydanie certyfikatu. Listę przykładowych instytucji można znaleźć na stronach Izb Przemysłowo-Handlowych poszczególnych krajów związkowych lub też na stronie www.-pq-vol.de, gdzie znajdują się poszczególne linki do stron internetowych instytucji certyfikujących.
Wykonawcy startujący w przetargach na roboty budowlane powinni wybrać jako instytucję certyfikującą jedną z obecnie pięciu działających na rynku, właściwą dla certyfikowania przedsiębiorstw o profilu budowlanym. Na stronie www.pq-verein.de znajduje się lista uznanych instytucji certyfikujących przedsiębiorstwa z branży budowlanej.

5.2.1.3 Certyfikat
Jeśli zamiarem startującego do przetargu jest złożenie wielu ofert w ciągu jednego roku (niekoniecznie do jednego zlecającego, mogą to być różne instytucje), warto postarać się o certyfikat świadczący o prekwalifikacji. Składając wniosek o wydanie certyfikatu należy dokonać jednorazowej opłaty w wys. min. 360,00 EUR netto, wypełnić wszystkie formularze wymagane przez instytucję certyfikującą oraz dołączyć wymagane załączniki, które będą postawą do oceny, czy wnioskodawca spełnia wymogi do uzyskania potwierdzenia o prekwalifikacji.
Do kryteriów badanych przez instytucje wydające certyfikaty o prekwalifikacji należą wybrane kryteria wymagane na etapie składania ofert w przetargu. Uzyskanie certyfikatu wiąże się zatem z urzędowym potwierdzeniem spełnienia tych kryteriów i tym samym zaoszczędzeniem czasu oraz kosztów pozyskiwania niektórych zaświadczeń przez wykonawcę po raz kolejny. Certyfikat jest ważny jeden rok, a przedłużenie ważności na rok kolejny to koszt równy najczęściej opłacie wnoszonej w chwili składania wniosku.

« powrót

Inne aktualności